Zaměstnávání cizinců nepotřebující povolení

 

Při zaměstnávání cizinců kteří nepotřebují pracovní povolení, je nutno zaměstnance nahlásit na:

  • sociální pojištění
  • zdravotní pojištění
  • uřadu práce

 

 

Zdravotní pojištění

Pro přihlášení a odhlášení uvedeme v souhrnném hlášení následující kódy:

„A“ - nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce.

„E“ - první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu - občana EU.
V tomto případě se do místa pro číslo pojištěnce uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění.

„O“ - odhlášení (stejné jako u občanů ČR), přehlášení k jiné zdravotní pojišťovně.

 

Úřad práce

V souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,  § 87 a § 98, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, je povinností zaměstnavatele (českého či zahraničního subjektu) nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

 

Pro tyto účely je využíván tiskopis „Informace o nástupu do zaměstnání – o vyslání k výkonu práce“ (dále jen „informační karta“), k němuž se nepřikládají žádné jiné doklady.

 

Výjimkou je: jedná-li se o rodinného příslušníka, který není občanem EU/EHP nebo Švýcarska je nutné předložit doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska.

 

Provedení evidence:

Zaměstnavatel doručí „informační kartu“ Úřadu práce České republiky v jednom vyhotovení

pro potřeby úřadu práce, a to osobně, poštou, faxem, datovou schránkou nebo jako přílohu

e-mailem. Doporučujeme, aby zaměstnavatel současně předložil dvě fotokopie „informační karty“ pro potřeby firmy a zaměstnance, které ÚP České republiky potvrdí (v případě doručení poštou, kdy zaměstnavatel žádá o vrácení potvrzených kopií opět poštou, je nutné přiložit obálku s adresou pro doručení a s příslušnou poštovní známkou).

 

Při ukončení zaměstnání nebo vyslání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce. K tomu použije tiskopis „Informace o ukončení zaměstnání-o ukončení vyslání k výkonu práce.

 

Pokud zaměstnavatel již při informování o nástupu do zaměstnání uvedl i dobu ukončení tohoto zaměstnání, a v případě, že nedojde ke změně data ukončení, nemusí již předkládat úřadu práce informaci o ukončení zaměstnání (vyslání k výkonu práce).

 

Tiskopis Informace o nástupu (ukončení) zaměstnání – o vyslání k výkonu práce je k dispozici na úřadě práce či webových stránkách MPSV ČR  www.portal.mpsv.cz., odkaz zahraniční zaměstnanost, odkaz formuláře ke stažení.

Zde také naleznete formulář v Excelu, který slouží k elektronickému podání „informační karty“.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference