Škody

 

Škodou rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních a subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen (zákon o daních z příjmů, § 25, odst. 2)

 

Škody jsou daňově uznatelné v následujícíh případech:

  • škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem
  • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom
  • ostatní škody jsou daňovým nákladem jen do výše náhrad

 

Dle zákona o daních z příjmů, §24, odst.2, písmeno v), je daňovým nákladem zůstatková cena odepisovaného hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l) (škoda způsobená neznámým pachatelem).


Škoda způsobená neznámým pachatelem

Dle zákona o daních z příjmů §24, odst.2, písmeno l), u majetku odcizeného, pokud je k dispozici potvrzení policie, že byl tento majetek odcizen neznámým pachatelem lze daňově uznat celou zůstatkovou cenu.

 

Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom

Dle zákona o daních z příjmů §24, odst.2, písmeno l) a §24, odst.10, je v případě živelné pohromy daňovým nákladem  celá výše škody.


Za živelnou pohromu jsou považovány nezaviněný (lidským faktorem) požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení. Výše vyčíslené škody musí být v těchto případech doložena posudkem pojišťovny nebo posudkem soudního znalce.

 

Účtování

Škody na majetku účtujeme na účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti

Finanční škody (schodek finanční hotovosti) účtujeme na účet 569 - Manka a škody na finančním majetku

 

Příklady

 

A.

Předali jsme přepravci zboží pro našeho zákazníka. Pořizovací cena zboží byla ve výši 10.000,- Kč.

Přepravce zboží ztratil. Po přepravci budeme chtít zaplatit škodu v plné výši.

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Ztracené zboží 10.000 132 D -
Ztracené zboží 10.000 549 MD Ano
Náhrada za ztracené zboží 10.000 648 D Ano
Pohledávka za přepravcem za ztracené zboží 10.000 311 MD -

 

B.

Vznikla škoda na zboží v důsledku zatopení skladu (nešlo o živelnou pohromu)

Bylo zničeno zboží v pořizovací ceně 100.00 Kč.

Od pojišťovny obdržíme 80.000,- Kč.

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Škoda na zboží 100.000 132 D -
Škoda na zboží přesahující náhradu 20.000 549.N MD Ne
Škoda na zboží do výše náhrad 80.000 549 MD Ano
Náhrada za poškozené zboží 80.000 648 D Ano
Pohledávka za pojišťovnou za poškozené zboží 80.000 311 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference