Opatření pro OSVČ

Originál (ve wordu) si můžete stáhnout na :

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

 

(aktualizováno 21. 10. 2020)

Opatření/Program

Typ výdaje/Kompenzační opatření

Podrobnosti

Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ II

PŘIPRAVOVÁN

-       dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 400 Kč za každý den OČR

-       Výzva programu je v přípravě, stanovené období a detaily k příjmu žádostí budou zveřejněny co nejdříve

Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která:

-       pečuje o dítě mladší 10 let (dítě/děti musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19, nebo pro účely péče o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény, obojí za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

-       pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné nezaopatřené dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

-       pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

-        

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii--257383/

 

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

PŘIPRAVOVÁN

-       Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna.

-       Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.

-       Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsícůBonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení.

-       Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.

-       Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

-       Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura).

Ministerstvo financí

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701

 

COVID-Kultura II

NOVÉ

-       2. výzva zveřejněna 15. 10. 2020

-       Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny

-       Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

-       Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020

-       Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.

-       Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/kultura

COVID - Ubytování

Program na podporu ubytovacích zařízení

-       Program COVID – Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.

-       Platnost výzvy: 07. 09. 2020 - 30. 10. 2020

-       Příjem žádostí o dotaci: 11. 09. 2020 - 30. 10. 2020

-       Rozhodné období: 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.

Ministerstvo pro místní rozvoj:

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani

 

COVID-cestovní ruch

PŘIPRAVOVÁN

-       Podpora cestovních kanceláří - do výše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů

-       Podpora cestovních agentur

o    500 Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020

o    za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován z důvodu Covid opatření

-       Podpora příjezdových cestovních agentur - dotace ve výši až 50 000 Kč za podmínky, že příjmy z této činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než 3 roky, tržby v roce 2019 min. 1 mil. Kč

-       Podpora průvodců v cestovním ruchu - dotace 40 000 Kč, plus 10 000 Kč, pokud poskytují výchovně vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy, případně se rekvalifikují

-       Program bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-500-milionu-korun-pro-cestovni-kan

 

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

(ČMZRB)

 

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Poskytnutí záruk:

-       až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců

-       až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

-       maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč

-       doba ručení max. 3 roky.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

-       Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB):

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Dotační program COVID-Nájemné II

NOVÉ

-       Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020

-       Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli

-       Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 800.000.

-       Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci

-       Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.

-       Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná

Výzva bude sektorově zaměřena naty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny Usnesením vlády č 1079 ze dne 21. 10. 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

COVID-Bus

NOVÉ

 

-       Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu

-       Žadateli jsou majitelé zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč Evropou

-       Žádost je možné podávat elektronicky od 26. 10.

-       Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června. Výše podpory je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto období.

-       Alokace: 1 mld. Kč

-       Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu); dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. 

-        

Ministerstvo dopravy

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z

 

COVID-Sport II

NOVÉ

-       Podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat.

-       Celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč.

-       Program je zaměřena na:

o    Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu

o    Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

-       Pro oblast podpory B je stanovena minimální výše celkových způsobilých nákladů na žádost 1.000.000 Kč, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10.000.000 Kč.

-       O dotaci se žádá za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. července 2020.

Národní sportovní agentura

https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/

 

Prodloužení termínů výzev OP PIK

 

-       Prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

o    Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

o    Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,

o    Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,

o    Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,

o    OZE – Výzva V – do 30. 6. 2020,

o    Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

o    Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).

Více informací na stránkách Agentury pro podnikání a inovace:

https://www.agentura-api.org/

https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-terminu-prijmu-zadosti-u-vyzev-op-pik/

Velký liberační balíček

NOVÉ

-       Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční

-       Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem

Finanční správa a Ministerstvo financí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676

 

Liberační daňový balíček I

(některá opatření upravuje také Liberační balíček III, viz níže)

 

-       Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

-       Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

-       Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

-       Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

-       Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Finanční správa a Ministerstvo financí:

https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Liberační daňový balíček II

(některá opatření upravuje také Liberační balíček III, viz níže)

 

 

-       Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

-       Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

-       Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

-       Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to do 1. ledna 2021.

-       Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

-       Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.

-       Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

-       Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

-       Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do 31. července 2020

Ministerstvo financí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zprávy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

 

 

 

Liberační daňový balíček III

(také upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II)

 

-       Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

-       Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

-       Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

-       Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

-       Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

-       Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).

-       Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.

-       Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Ministerstvo financí a Finanční správa:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663

 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740

Odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky

-       Možnost zaměstnavatele odložit platbu sociálního pojistného za zaměstnavatele za měsíce květen, červen a červenec 2020, k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě (až 20. října).

-       Po splnění podmínky zaplacení bude automaticky sníženo penále z opožděné úhrady pojistného o 80 % (výsledný úrok tedy cca 4 % p. a.).

-       Snížené penále bude vypočteno pouze od termínu splatnosti pojistného do termínu úhrady.

-       V případě neuhrazení v termínu nabíhá běžné penále za dané období, tzn. 0,05 % za každý kalendářní den zpoždění.

-       Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby pojistného a jeho neúhradou.

-       Současně bude zavedena povinnost podávat měsíční přehledy o výši pojistného zaměstnavatelů pouze elektronicky a bude zrušeno pro všechny možnost hradit pojistné v hotovosti na pokladně OSSZ.

-       Odvod sociálního pojištění za zaměstnance odváděné zaměstnavatelem stále trvá.

Zákon č. 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Program Antivirus

Náhrada mezd a platů A, B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců C

 

 

-       V úterý 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytunebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

80 % PRVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

100% NMZ a odvodů

 

max. 50 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy, PVZ = průměrný výdělek zaměstnance, PRVZ=průměrný redukovaný výdělek zaměstnance, ZP=zákoník práce

 

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.

Podmínky pro nárok na kompenzaci:

-       týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.

-       zaměstnavatel striktně dodržuje ZP

-       zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď

-       zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

C

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

 

Podmínky nároku na prominutí pojistného

 • Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.
 • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.
 • Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.
 • Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc.
 • V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. programu Antivirus, jehož platnost byla prodloužena do konce srpna.

Více informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/antivirus

 

Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi

 

-       pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020) a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

-       nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní.

Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Odložení splácení úvěrů

 

-       je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3. 2020

-       vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru poskytnutého k výše uvedeným účelům

-       je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu:

o    do 31. 10. 2020 nebo

o    do 31. 7. 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Odklad daně z nemovitých věcí

 

-       Daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31. července 2020. Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

-       Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky.

Více informací na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nemovitych_veci_na_rok_2020-10640

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

 

-       S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020

 

Posečkání úhrady daně

 

-       Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

 • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm. a) daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti apod.). Podnikatelé doloží např.  smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – pouze pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení.
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak (prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně.

-       Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference