Koronavirus

 

Pro naše klienty publikujeme ekonomická opatření přijatá v souvislosti s koronavirem.

Uvádíme pouze již schválená opatření.

 

Antivirus C

Odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění

Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Bližší info naleznete zde.

 

Odklad přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020

Dne 10.6.2020 vyšel finanční zpravodaj č. 9/2020.

Zde MF promíjí všechny pokuty a penále v případě, že se podá přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020. Toto platí jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

Upozornění:

V případě, že přiznání podáno nebude, nebo platba daně bude po 18. srpnu 2020,  penále bude vyměřeno zpětně ode dne 1.dubna 2020.

 

Pracovní vztahy

Ministersto práce a sociálních věcí dne 2.3.2020 vydalo pokyn, jak postupovat v pracovních vztazích v souvislosti s koronavirem.

Přehlednou tabulku všech možností najdete zde.

Bližší informace nalezenete v podkapitole  Pracovněprávní souvislosti.

 

Nejlevnějším způsobem pro firmu je vyřešit nepřítomnost zaměstnance pomocí OČR.

V tomto případě firmu zaměstnanec nestojí žádné mzdové náklady.

Bližší informace ohledně čerpání OČR v době koronaviru naleznete zde.

 

Antivirus A a B

Příspěvek zaměstnavatelům na náhrady mezd

Vláda definitivně schválila program Antivirus . Startuje už 6. dubna a firmy budou mít peníze v řádu dní.

Zákon ještě musí schválit parlament a podepsat prezident. Návrh jde do poslanecké sněmovny 7. dubna.

Z toho plyne, že ještě nejsou známy všechny podmínky pro vyplacení (např. bezdlužnost..)

 

Antivirus režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy  uzavření  či  omezení  provozu na  základě  krizového  opatření  či  nařízení karantény příslušným úřadem.

  • v  případě  karantény  pobírá  zaměstnanec náhradu  mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku;
  • vpřípadě  uzavření  provozu  nařízením  vlády  pobírá  zaměstnanecnáhradu100 % mzdy;
  • příspěvek zaměstnavatelům v obou případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 39.000,-Kč.


Antivirus režim B: související hospodářské potíže

Pro případy  překážek  v  práci  na straně  zaměstnavatele v  důsledku  souvisejících hospodářských  potíží zdůvodu  šíření  koronaviru  (významná  část  zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesupoptávky).

  • dle  druhu  překážky  pobírá  zaměstnanec náhradu  mzdy 60–100  %  průměrného výdělku;
  • příspěvek  zaměstnavatelům  60  % z vyplacené náhrady mzdy včetně  odvodů, max. však do výše 29.000,-Kč

Žádosti se podávají od 6.dubna 2020.

Bližší informace naleznete zde.

Formulář k vyplnění naleznete zde.

 

Úvěry

Dne 1.4.202 vláda schválila návrh na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték.

Po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Odložení splátek bude dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky

Splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020 se zastaví na tři nebo šest měsíců. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne.

Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že mají o odložení zájem z důvodu ekonomických dopadů epidemie Covid-19.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky navíc nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

Klienti (s výjimkou právnických osob) sice nebudou po dobu odkladu nic platit. Zároveň se jim však po těch několik měsíců bude úročit jistina, tedy původně půjčená částka.

„Co se týče hypoték, všech hypoték, ať už je čerpají občané nebo firmy, tak splatnost jednotlivých splátek hypoték se odkládá o dobu moratoria, je to tři nebo šest měsíců, odkládají se stejně i úroky, banka nemůže splátky navýšit, deklaruje klientovi, že splátky zůstávají ve stejné výši, a jen se prodlouží doba splácení,“

 

OSVČ kompenzační bonus

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

Bližší informace naleznete zde.

Metodiku jak postupovat naleznete zde.

 

Pozastavení EET

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o evidenci tržeb. S účinností k dnešnímu dni, tj. 27. 3. 2020, pozastavuje zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.

Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Bližší informace naleznete v podkapitole Pozastavení EET.

 

Prominutí placení zdravotního a sociálního pojistného u OSVČ

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

To konkrétně znamená, že OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 896 Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných.

Bližší informaci MF naleznete  zde.

Bližší informaci MSSZ naleznete zde.

Detailní metodiku jak postupovat naleznete zde.

 

Prominutí záloh na daň z příjmů

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Bližší info naleznete zde.

 

Odklad daňového přiznání k dani z příjmů

U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. července 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH.

Fyzické i právnické osoby mají posunutý termín přiznání k dani z příjmů do 1.července 2020.

Bližší info naleznete zde.

 

Odklad přiznání k nabytí nemovitých věcí

U přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. března 2020 do 31. července 2020, není třeba do 31. srpna 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

Bližší info naleznete zde.

 

Rozhodnutí o prominutí DPH

Ve finančním zpravodaji č. 6/2020 MF odpuští DPH při bezúplatném dodání lékařských potřeb pro koronavirus. Seznam předmětů je uveden v daném zpravodaji.

Zpravodaj naleznete na:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-2020-38050

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference