Prodej zboží do EU neplátci

 

Příjemce zboží není plátcem DPH (t.j. neposkytne svoje DIČ).

 

Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie neplátci DPH není osvobozeno od DPH, zboží je dodáváno za cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku.

Místo plnění je v tuzemsku.

 

V případě, že dodavatel je registrován k DPH i ve státě odběratele, tak DPH odvede dodavatel. Jedná se defacto o tuzemské plnění ve státě odběratele.

 

V případě, že dodavatel není registrován v daném členském státě k DPH, tak při překročení maximálního obratu se musí k DPH v daném členském státě zaregistrovat.

Do limitů pro registraci v jiných členských státech EU se započítává pouze zboží, které jsme dodali osobám, pro které pořízení tohoto zboží není předmětem daně, tedy převážně běžným (nepodnikajícím) občanům.

 

Na rozdíl od obratu pro účely registrace k DPH se v případě zasílání zboží sleduje překročení limitu za kalendářní rok tj. od 1.ledna. do 31.prosince.

Maximální obrat si stanovují jednotlivé členské státy samostatně:

 

Prodej zboží neplátcem DPH do EU

V případě, že dodavatel zboží není plátcem DPH, tak se z dodání zboží DPH neuplatňuje.

Je jedno, zda odběratel je či není plátce DPH.

 

Zasílání zboží

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno. Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel - plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba.


Zatímco v případě prodeje zboží osobě neregistrované k DPH v jiném členském státu nevzniká nárok na osvobození, tzn. plátce dodává zboží za cenu včetně DPH a tyto transakce řádně přizná a zdaní daní na výstupu ve své zemi, postup v případě zásilkového prodeje je odlišný.


Pokud dodavatel - plátce DPH přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě.

 

Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.


Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří

  • dodání nových dopravních prostředků 
  • a dodání zboží s montáží nebo instalací.


Každý členský stát stanoví vlastní hranici, při jejímž dosažení považuje dodání zboží pro osoby neregistrované k dani na jeho území za zasílání zboží.


V České republice je podle nového zákona o DPH hranicí pro zásilkový prodej celková hodnota dodání zboží do ČR vyšší než 35 000 €.


Hranice v jednotlivých členských a kandidátských zemích pro zásilkový prodej představující celkové hodnoty dodaného zboží v jednom kalendářním roce uvádí následující tabulka:

StátMaximální obrat za rok
Belgie 35.000 €
Dánsko 280.000 DKK
Německo 100.000 €
Řecko 35.000 €
Španělsko 35.000 €
Francie 100.000 €
Itálie 100.000 €
Irsko 35.000 €
Lucembursko 100.000 €
Nizozemí 100.000 €
Rakousko 35.000 €
Portugalsko 35.000 €
Finsko 35.000 €
Švédsko 320.000 SEK
Velká Británie 70.000 GBP
Česká republika 1 140 000 CZK
Estonsko 35.151 €
Lotyšsko 24.000 LVL
Litva 125.000 LTL
Kypr 35.000 €
Maďarsko 8.800.000 HUF
Malta 35.000 €
Polsko 160.000 PLN
Slovensko 35.000 €
Slovinsko 35.000 €
Rumunsko 118.000 RON
Bulharsko 70.000 BGN

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference