Prodej zboží do EU

 

O prodej zboží do EU se jedná v okamžiku, kdy je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem

 

Zahájení přepravy tedy musí být v tuzemsku.

Plátce přitom musí prokázat, že zboží opustilo Českou republiku.

Mezi důkazní materiály, že zboží opravdu opustilo ČR a bylo převezno do jiného členského státu EU, lze zařadit také třeba knihu jízd či cestovní příkaz zaměstnance, který zboží převážel.

 

 

Při dodání zboží do EU rozlišujeme:

  • Dodání zboží do EU (bez instalace)
  • Dodání zboží do EU s instalací
  • Dododání nového dopravního prostředku
  • Dodání uměleckých děl
  • Dodání použitého zboží

 

Důležitou skutečností je také to, zda příjemce zboží je plátce DPH nebo nikoliv.

 

Zákon o DPH, § 64

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud

  • a) tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty,
  • b) je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
  • c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.

(5) Pro účely uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference