Místo plnění při dodání zboží

 

Místo plnění při dodání zboží upravuje zákon o DPH v §7.

Pro určení místa plnění při doodání zboží jsou rozhodující podmínky

  • Dodání zboží bez přepravy
  • Dodoání zboží s přepravou
  • Dodání zboží včetně instalace

 

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.


Dodání zboží bez přepravy

Pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.


Příklad

Plátce se sídlem v Praze má potraviny uskladněné ve svém skladu v Brně. Toto zboží dodává jinému plátci, přičemž zboží zůstává uskladněno v Brně.

Jedná se o zdanitelné plnění uskutečněné s místem plnění v tuzemsku.


Příklad

Plátce má zboží uskladněné na Slovensku. Toto zboží prodává jinému plátci, přičemž zboží zůstane uskladněno ve stejném skladu na Slovensku.


Jedná se o dodání zboží s místem plnění na Slovensku. Takové plnění není předmětem daně v tuzemsku, to znamená, že nepodléhá českému zákonu o dani z přidané hodnoty, ale podléhá dani podle slovenského zákona.

Plátce-dodavatel je povinen vypořádat daň na Slovensku, podle slovenského zákona. Na plnění s místem plnění na Slovensku vystaví doklad podle slovenského zákona se slovenskou daní.

Plátce-odběratel může za podmínky, že nemá na Slovensku sídlo nebo místo podnikání nebo provozovnu, požádat při splnění podmínek slovenského zákona o dani z přidané hodnoty o vrácení daně zaplacené za nakoupené zboží.

 

Dodání zboží s přepravou

Pokud je dodání zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se dodání zboží uskutečňuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná.


Příklad

Plátce dodává zboží osobě registrované k dani na Slovensku. Zboží je přepravní společností přepraveno z České republiky do Slovenska.


Místem plnění je tuzemsko. Jedná se o dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně. Plátce toto dodání uvede na řádku 410 daňového přiznání.


Příklad

Plátce nakoupí zboží v Německu s tím, že toto zboží prodává dál z Německa do Itálie. Zboží je přepraveno z Německa do Itálie.

Místem plnění je Německo. Na tuto činnost plátce se vztahuje německý zákon.

 

Dodání zboží včetně jeho instalace

Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.


Příklad

Plátce dodává počítače s instalací nebo montáží do Polska. Místo plnění je v Polsku, tato činnost podléhá polskému zákonu.

Dodání zboží s instalací nebo montáží se neuvádí do souhrnného hlášení.

 

Pokud je při dodání zboží s instalací nebo montáží místo plnění v tuzemsku, je rozhodující, pro koho je toto plnění uskutečněno.


Při dodání zboží s instalací nebo montáží plátci zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je povinen přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého je uskutečněno dodání zboží s instalací nebo montáží.

Při dodání zboží s instalací nebo montáží osobě, která není plátcem zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je povinna přiznat a zaplatit daň osoba, která dodává zboží s instalací nebo montáží.


Příklad:

Osobou registrovanou k dani v Polsku, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je v tuzemsku plátci pro uskutečnění jeho ekonomických činností dodána počítačová technika s instalací a montáží. Přiznat a zaplatit daň je povinen plátce, pro kterého se dodání zboží s instalací nebo montáží uskutečnilo.


Příklad

Osobou registrovanou k dani v Polsku, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je v tuzemsku českému občanovi dodána počítačová technika s instalací a montáží. Přiznat a zaplatit daň je povinna osoba, která dodání s instalací nebo montáží uskutečnila. Tato osoba se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění a je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference