Vystavení opravného daňového dokladu

 

O vrácení DPH žádá věřitel formou provedení opravy výše daně a musí tedy vystavit dlužníkovi daňový doklad o opravě.

 

Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli.

Věřitel musí prokázat doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi. Nejlépe pomocí potvrzení o přijetí daňového dokladu.

 

Pokud dlužník dané potvrzení nevystaví, je možno daňový doklad zaslat pomocí datové schránky (nebo doporučeně).

 

Náležitosti dokladu

Doklad obsahovat následující údaje (viz. § 46 zákona o DPH):

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání věřitele,
 • daňové identifikační číslo věřitele,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání dlužníka,
 • daňové identifikační číslo dlužníka,
 • spisovou značku insolvenčního řízení,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
 • pokud byl k původnímu daňovému dokladu vystaven doklad podle § 42 ZDPH, doporučujeme uvést i evidenční číslo dokladu vystaveného podle § 42 ZDPH,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění původního plnění,
 • celkovou dlužnou částku,
 • výši opravené daně; tato daň může být zaokrouhlena na nejbližší minci české měny v oběhu,
 • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava výše daně provedena. Například "Oprava výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení podle § 44 ZDPH".

U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro propočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

 

Vystavení opravného daňového dokladu při částečné úhradě pohledávky

Vystavili jsme fakturu se základem daně 10.000,- Kč

Daň byla se sazbou 21% ve výši 2.100,- Kč.

Pohledávka celkem činila 12.100,- Kč.

Dlužník zaplatil 50 % pohledávky (6.050,-) a poté se dostal do insolvence.

 

Jaký opravný doklad mám vystavit?

Tento případ nikde v zákoně uveden není.

Domníváme se, že je správné následující řešení:

U dlužníků v insolvenci nárokujeme DPH z přihlášených pohledávek.

Přihlášená pohledávka je ve výši 6.050,-

V opravném daňovém dokladu tedy musíme DPH spočítat s původní sazbou daně.

DPH počítáme z vrchu dle § 37 zákona o DPH.

V našem případě tedy budeme požadovat DPH ve výši 1.050,- Kč, základ daně 5.000,-.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference