Vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 

Od 1.4.2011, zákon o DPH dle § 44 umožňuje provést opravu DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Dle přechodných ustanovení zákona může plátce upravit DPH i u pohledávek které vznikly před  1. 4. 2011.

 

Pro vrácení DPH musí být splněny následující podmínky:

 

  • Dlužník je v insolvenčním řízení a soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku
  • Věřitel není "spojenou" osobou s dlužníkem
  • Dlužník je stále plátcem DPH.
  • Pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a doposud nezanikla.
  • Neuplynuly 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.
  • Pohledávka byla věřitelem přihlášena u soudu ve stanovené lhůtě.
  • Věřitel vystavil a doručil dlužníkovi daňový doklad.

 

 Insolvenční řízení

Pro správný postup při vrácení DPH u pohledávek dlužníků v insolvenčním řízení je nutno znát průběh insolvenčního řízení.

 

Vystavení opravného daňového dokladu

O vrácení DPH žádá věřitel formou provedení opravy výše daně a musí tedy vystavit dlužníkovi daňový doklad o opravě.

 

Přiznání k DPH

Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli.

Opravu (snížení) daně uvede věřitel minusovou částkou na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání (tj. standardně jako ostatní opravné daňové doklady).

Snížení se provede pouze ve sloupci "Daň na výstupu", ve sloupci "Základ daně" se nepromítne.

 

Bližší informace k přiznání DPH naleznete zde.

 

Účtování daňového dokladu

Vyjádření GFŘ:

Z hlediska DPH vrácená daň představuje

  • u věřitele zdanitelný příjem zdaňovaný v základu daně (není proto možno účetně zachytit opravu DPH prostřednictvím rozvahových účtů) a přitom uvedená operace nemůže současně vytvářet u věřitele "daňový" výdaj (náklad), tj. nelze např. v souvislosti s uvedeným výnosem současně účtovat o dohadné položce (viz výše).
  • U dlužníka v dané souvislosti zaúčtovaný náklad bude považován za daňově uznatelný.
  • Nastane-li u věřitele povinnost opravenou daň znovu přiznat, bude vzniklý náklad daňově uznatelný, neboť půjde o eliminaci v minulosti vzniklého zdanitelného příjmu. Současně u dlužníka vznikne zdanitelný příjem zdaňovaný v základu daně.

 

Účtování daňového dokladu u věřitele

Vratku účtujeme na účet 343/648 (daňový výnos)

Pokud nastane situace, kdy vrácenou daň musíme znovu přiznat, budeme účtovat na účet 343/548 (daňový náklad)

 

Účtování daňového dokladu u dlužníka

Vratku účtujeme na účet 343/548 (daňový náklad)

Pokud nastane situace, kdy vrácenou daň musíme znovu přiznat, budeme účtovat na účet 343/648 (daňový výnos)

 

Postup v případě úhrady nebo postoupení pohledávky

Pokud dlužník zaplatí částečně nebo plně pohledávku u které byla opravena výše DPH, vzniká povinnost přiznat a zaplatit z přijaté úplaty daň, a to ke dni, v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo.

Stejné dopady jako přijetí úhrady od dlužníka má též postoupení pohledávky věřitelem na jinou osobu a zrušení registrace věřitele.

 

Příklad daňového dokladu

Příklad vystavení daňového dokladu na vrácení DPH

Daňový doklad č.XXX

Datum vystavení daňového dokladu:

Spisová značka insolvenčního řízení:

Evidenční číslo původně vystaveného dokladu: (variabilní symbol)

Datum uskutečnění původního plnění:

Celková dlužná částka:

Výše opravené daně:

 

Oprava výše daně je provedene dle §44 odst.1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference