Prodej služby do třetí země

 

Třetí země jsou země mimo území Evropské unie.

 

Místo plnění při poskytnutí služby do třetí země

V případě, že je příjemce osoba povinná k dani (podnikatel), postupuje se dle § 9a zákona o DPH.

Místo plnění je tuzemsko za předpokladu:

  • příjemce služby je plátce dph
  • místo plnění bylo určeno dle § 9 odst.1 ve třetí zemi
  • nejedná se o služby od daně osvobozené
  • ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku

 Toto ustanevení se týká např. situace, kdy firma z USA se stane plátcem DPH.

 

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

Zákon o DPH v § 67 některé služby od DPH osvobozuje:

(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.

 

Příklad

Záazník z Číny pošle telefon plátci v ČR na opravu. Firma v ČR provede opravu a telefon odešle zákazníkovi do Číny.

Pro plátce je poskytnutá služba osvobozeným plněním. Může si u souvisejících přijatých plnění uplatnit nárok na odpočet daně. Plnění uvede na řádku 26 přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference