Prodej služby do třetí země

 

Třetí země jsou země mimo území Evropské unie.

 

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi

Dle §9a zákona o DPH se za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskytnutí služby osvobozeného od daně, se považuje tuzemsko, pokud

a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a

b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

 

Toto ustanovení se týká případů, kdy např. firma z USA se stane plátcem české DPH (má české DIČ). V tomto případě je místem plnění tuzemsko (i když by podle standardního pravidla §9 se místo plnění určilo dle sídla firmy - USA). V těchto případech tedy vystavíme standardní tuzemskou fakturu včetně DPH.

 

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

Zákon o DPH v § 67 některé služby od DPH osvobozuje:

(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.

 

Příklad

Zákazník z Číny pošle telefon plátci v ČR na opravu. Firma v ČR provede opravu a telefon odešle zákazníkovi do Číny.

Pro plátce je poskytnutá služba osvobozeným plněním. Může si u souvisejících přijatých plnění uplatnit nárok na odpočet daně. Plnění uvede na řádku 26 přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference