Prodej služby do EU

 

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit místo plnění služby.

Místo plnění se určí standardním způsobem.

 

Místo plnění v ČR

V případě, že místo plnění je v tuzemsku, tato služba podléhá české DPH.

V případě, že je místo plnění v ČR, tak se poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 1 nebo 2. V souhrnném hlášení se neuvádí.

 

Místo plnění mimo ČR

V případě, že místo plnění je mimo tuzemsku, tato služba české DPH nepodléhá (t.j. vystavíme doklad bez DPH).

Povinnost přiznat poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 24a zákona o DPH).

V případě zálohy se tedy musí vystavit doklad o přijaté platbě (bez DPH) a tento doklad odeslat zákazníkovi, aby si mohl daň vyměřit ve správném období (t.j. v měsíci poskytnuté platby).

 

Poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 21 a v souhrnném hlášení s kódem č. 3 za předpokladu:

 • místo plnění v EU bylo určeno dle základního pravidla
 • odběratel je osoba registrovaná k dani (t.j. plátce DPH)

 

V opačném případě se služba vykáže na přiznání na řádku č.26 a do souhrnného hlášení se neuvádí.

 

Daň odvede zákazník

Služby poskytované osobě povinné k dani (podnikatel) do jiného členského státu jsou fakturovány bez DPH.

Místo plnění je určeno ve státě příjemce služby, který je povinen z přijatého plnění provést „reverse-charge“ tzn. ddvede daň na výstupu a zároveň má nárok na odpočet z uvedeného plnění, pokud přijatou službu použije pro plnění zakládající nárok na odpočet.

 

Daňový doklad

Náležitosti daňového dokladu jsou definovány v § 29 zákona o DPH.

Daňový doklad musí obsahovat:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • označení osoby, pro kterou je plnění poskytováno (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně (sazba a výše daně není při poskytnutí služby osobě povinné k dani do jiného členského státu uváděna, jelikož osobou povinnou přiznat daň je zákazník, základ daně nemusí být uváděn v českých korunách, může být ueden pouze v zahraniční měně)
 • text „daň odvede zákazník“
 • místo plnění je určeno dle článku 196 Směrnice Rady 2006/112/ES (není povinným údajem)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference