Prodej služby do EU

 

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit místo plnění služby.

Místo plnění se určí standardním způsobem.

 

Místo plnění v ČR

V případě, že místo plnění je v tuzemsku, tato služba podléhá české DPH.

V případě, že je místo plnění v ČR, tak se poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 1 nebo 2. V souhrnném hlášení se neuvádí.

 

Místo plnění v EU

V případě, že místo plnění je mimo tuzemsku (v EU), tato služba české DPH nepodléhá (t.j. vystavíme doklad bez DPH).

Povinnost přiznat poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 24a zákona o DPH).

V případě zálohy se tedy musí vystavit doklad o přijaté platbě (bez DPH) a tento doklad odeslat zákazníkovi, aby si mohl daň vyměřit ve správném období (t.j. v měsíci poskytnuté platby).

 

Poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 21 a v souhrnném hlášení s kódem č. 3 za předpokladu:

 • místo plnění v EU bylo určeno dle základního pravidla
 • odběratel je osoba registrovaná k dani (t.j. plátce DPH)

V opačném případě se služba vykáže na přiznání na řádku č.26 a do souhrnného hlášení se neuvádí.

 

Neplátce DPH se stává identifikovanou osobou

V případě, že je místo plnění mimo tuzemsko v jiném členském státě, tak se neplátce (dodavatel) ke dni poskytnutí služby stává identifikovanou osobou dle § 6i.

Do 15 dnů podá registraci identifikované osoby. Na poskytnutí služby vystaví daňový doklad.

Do 25. následujícího měsíce podá daňové přiznání.

Pokud má k dispozici platné DIČ odběratele registrované k dani uvede plnění na ř. 21 přiznání a vyplní souhrnné hlášení, kde uvede platné DIČ odběratele a kód plnění 3.

Pokud DIČ odběrateke nemá, ale jde o osobu povinnou k dani, vykáže plnění na ř. 26 daňového přiznání a souhrnné hlášení nepodává.

Místo plnění v třetí zemi

Povinnost registrace identifikované osoby nevznikne, je-li služba poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem ve třetí zemi.

 

Daň odvede zákazník

Služby poskytované osobě povinné k dani (podnikatel) do jiného členského státu jsou fakturovány bez DPH.

Místo plnění je určeno ve státě příjemce služby, který je povinen z přijatého plnění provést „reverse-charge“ tzn. ddvede daň na výstupu a zároveň má nárok na odpočet z uvedeného plnění, pokud přijatou službu použije pro plnění zakládající nárok na odpočet.

 

Daňový doklad

Náležitosti daňového dokladu jsou definovány v § 29 zákona o DPH.

Daňový doklad musí obsahovat:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • označení osoby, pro kterou je plnění poskytováno (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně (sazba a výše daně není při poskytnutí služby osobě povinné k dani do jiného členského státu uváděna, jelikož osobou povinnou přiznat daň je zákazník, základ daně nemusí být uváděn v českých korunách, může být ueden pouze v zahraniční měně)
 • text „daň odvede zákazník“
 • místo plnění je určeno dle článku 196 Směrnice Rady 2006/112/ES (není povinným údajem)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference