Nákup přeshraniční služby

 

Aby se nákup přeshraniční služby týkal české DPH, musí být splněny následující podmínky:

Příjemce služby:

  • příjemce služby musí být osoba poviná k dani (t.j.podnikatel - OSVČ, firma)
  • je jedno, zda příjemce služby je plátcem DPH nebo nikoliv

Poskytovatel služby:

  • poskytovatel služby musí být osoba povinná k dani (t.j.podnikatel - OSVČ, firma)
  • je jedno, zda má sídlo v EU nebo mimo EU (třetí země)
  • je jedno, zda poskytovatel je plátce DPH nebo ne

Místo plnění:

  • místo plnění musí být v tuzemsku

 

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit místo plnění služby.

V případě, že místo plnění je v tuzemsku, tato služba podléhá české DPH.

V případě, že místo plnění je mimo tuzemsku, tato služba české DPH nepodléhá.

 

Přijetí služby

Plátce a identifikovaná osoba mají povinnost přiznat daň z každé služby s místem plnění v tuzemsku přijaté od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (viz. § 108 odst.1 písmeno c) zákona o DPH).

 

Přijetí služby neplátcem

Skutečnost, že příjemce služby je podnikatel (OSVĆ , firma) ale není plátcem DPH nemá vliv na povinnost odvést DPH z přijaté služby.

Je to tedy diametrálně odlišná situace proti pořízení služby  z tuzemska.

Při přijetí služby neplatí pro příjemce, na rozdíl od pořízení zboží, žádný limit, který by mu umožňoval přijmout službu aniž by na něj dopadly povinnosti stanovené zákonem o DPH.

Příjemce služby, který je osobou povinnou k dani (podnikatel) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku a není plátcem daně, se dnem přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku stává osobou identifikovanou.

 

Zdanitelné plnění a povinnost přiznat daň

Kdy nastane zdanitelné plnění a v jakém okamžiku musíme přiznat daň najdeme v § 24 zákona o DPH:


(1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

(2) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1. V případech podle § 21 odst. 4 písm. b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným v těchto ustanoveních.

(3) Pokud je osobou neusazenou v tuzemsku poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a během této doby nedojde k poskytnutí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 

Nárok na odpočet daně

Dle §72 odst.1 písmeno a) má plátce nárok na odpočet při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

 

Přijetí služby od nepodnikající osoby

V případě přijetí služby od nepodnikající osoby, žádná daňová povinnost nevzniká.

Jedná se o obdobu nákupu služby od neplátce v tuzemsku.

Při přijetí služby dle základního pravidla s místem plnění v tuzemsku od společnosti z EU, která nemá přiděleno DIČ, nemusí český plátce v souladu s § 108 českého ZDPH z této přijaté služby přiznávat daň.

 

Příklad

Česká firma nakoupí službu ve výši 10.000,- Kč od firmy z USA.

Fakturu dostane bez DPH.

Místo plnění určí v tuzemsku.

Danou fakturu zaúčtuje následovně:

Text Částka Účet Strana
Nákup služby 10.000 518 MD
DPH 21% (samovyměření) 4.200 343 MD
DPH 21% nárok na odpočet 4.200 343 D
Závazek celkem 10.000 321 D

 

Legislativa

 

Zákon o DPH, § 108

(1) Přiznat daň jsou povinni

c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

  • 1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
  • 2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • 3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

 

Zákon o DPH, § 72

(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování

  • a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference