Elektronické služby

 

Typičtí posyktovatelé těchto služeb:

 • Facebook
 • GoogleAdward

 

Vybrané typy elektronických služeb:

 • přístup k programovému vybavení, fotografiím, obrázkům, hudbě, filmům a hrám a jich stahování;
 • odebírání/stahování online novin, časopisů, e-knih;
 • poskytování prostoru pro reklamu;
 • příjem rozhlasových nebo televizních pořadů (přenášených rozhlasovou nebo televizní sítí či prostřednictvím internetu);
 • pevné a mobilní telefonní služby, přístup na internet.

 

Služby rozhlasového a televizního vysílání:

 • rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

 

Telekomunikační služby:

 • pevné a mobilní telefonní služby,
 • videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet,
 • fax, telegraf, dálnopis
 • přístup na internet.

 

Pro účely DPH se za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání ani elektronicky poskytované služby naopak nepovažují:

 • zboží objednané elektronicky;
 • tiskoviny (noviny, časopisy, knihy);
 • hry, filmy, hudba na hmotných nosičích (např. CD, DVD, videokazetách);
 • služby právníků a poradců, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
 • vstupenky na kulturní, sportovní, vzdělávací a podobné akce rezervované online;
 • ubytování, pronájem vozidel, přeprava cestujících a podobné služby rezervované online

 

Místo plnění

Od 1. 1. 2015 je pro určení místa plnění u vybraných elektronických služeb rozhodující místo usazení příjemce služby.

Na místo plnění nebude mít vliv, zda službu poskytuje subjekt z EU či ze třetí země.

 

Místo plnění pro osoby nepovinné k dani

Osoba nepovinná k dani je soukromá osoba, která nepodniká.

Zákon o DPH, § 10i:

(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o

a) telekomunikační službu,

b) službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo

c) elektronicky poskytovanou službu.

 

Poskytovatel služby

Aby nebylo třeba se registrovat k DPH ve více státech EU, je nově zavedeno "zjednodušené správní místo" (tzv. "Mini One Stop Shop")

Podstatou MOSS  je to aby se poskytovatel služby nemusel registrovat ve všech členských zemí EU.

Poskytovatel uvedených služeb plní své povinnosti (zejména podání daňových přiznání a úhrady daně) ve státě registrace, v daňovém přiznání uvede plnění v členění podle jednotlivých členských států a členský stát, ve kterém bude daň přiznána a uhrazena, tuto daň přepošle státu spotřeby služby.

Pokud společnost, která tyto služby poskytuje, nemá sídlo v některém z členských států EU, pak je jí systémem MOSS přiřazeno DIČ, které začíná kódem EU

Nákup služby osobou povinnou k dani

 

Plátce DPH

Pokud jste plátce DPH, dostanete fakturu za službu bez DPH v režimu "reverse charge".

Z této faktury si vypočítáte DPH a současně si tuto vypočtenou DPH také nárokujete.

 

Daň vykážete v daňovém přiznání na řádku 5 a současně nárok na odpočet daně na řádku 43.
V kontrolním hlášení se vám toto přijaté zdanitelné plnění objeví v oddíle A2.

Pokud službu nakoupíte od firmy z třetí země (t.j. od firmy mimo EU), tak je postup totožný jako při nákupu od firmy z EU.

Z této faktury si vypočítáte DPH a současně si tuto vypočtenou DPH také nárokujete.

V daňovém přiznání se daň vykáže na řádku 12 a odpočet daně na řádku 43.
V kontrolním hlášení se toto přijaté plnění objeví v oddíle A2, ale bez vyplněného VAT number (DIČ). Kontrolní hlášení pak hlásí propustnou chybu, s tím že VAT number by mělo být vyplněno, což ale nelze, protože firma např. z USA žádný VAT nemá.

 

Neplátce DPH

Příjemce služby, který je osobou povinnou k dani (podnikatel) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku a není plátcem daně, se dnem přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku stává osobou identifikovanou.
To znamená, že z přijaté služby musí odvést DPH aniž by měl nárok na odpočet DPH.

 Nákup služby osobou nepovinnou k dani

Pokud jste soukromá osoba, která nepodniká, dostanete fakturu za službu včetně DPH.

Sazba daně se určí dle místa příjemce služby, v našem případě tedy dle České republiky.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference