Nájem nemovitosti

 

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně (viz. § 56a zákona o DPH).

 

Osvobození se nevztahuje na:

 • krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor
 • nájem prostor a míst k parkování vozidel
 • nájem bezpečnostních schránek
 • trvale instalovaných zařízení a strojů.

 

Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

 

Zda je nájem osvobozen od DPH záleží na skutečnosti je-li nájemce plátcem DPH nebo nikoliv.

 • V případě, že nájemcem je plátce DPH, pronajimatel se může rozhodnout, že při nájmu uplatní daň (viz. § 56a zákona o DPH).
 • V případě, že nájemcem není plátce DPH, je nájem osvobozen vždy.

 

V případě pronájmů plátcům doporučujeme nájem zatížit DPH.

V tomto případě se z nájmu stane zdanitelné plnění a pronajimatel nemusí krátit daň na vstupu.

 

Pokud se plátce rozhodne, že nájem podléhá DPH, doporučujeme do nájemní smlouvy uvést ujednání které upravuje dílčí plnění DPH dle § 21 odst.9 zákona o DPH.

Výhoda dílčího plnění:

 • plátce si může zvolit datum zdanitelného plnění

Tato možnost přináší pronajimateli i nájemci jistotu, kdy je nutno odvést DPH (respektive nárokovat).

 

Nárok na odpočet

Dle § 51, písmeno g) zákona o DPH se jedná o osvobozená plnění bez nároku na odpočet.

Z toho plyne pro pronajimatele povinnost krátit nárok na odpočet daně.

 

 

Ostatní služby související s nájmem

Všechny ostatní služby související s nájmem podléhá DPH.

V tomto případě je jedno, zda nájemce je plátce DPH nebo plátcem není.

 

Typické služby:

 • spotřeba elektřiny
 • spotřeba plynu
 • spotřeba vody
 • úklid
 • odpady, výtah, revize komína...

 

Pronajímatel, plátce DPH může postupovat 2 způsoby:

 • Při nákupu služeb uplatní odpočet DPH a fakturuje také s DPH
 • Při nákupu služeb neuplatní DPH a přefakturovává bez DPH s tím, že fakturovaná částka nesmí být vyšší (viz §36, odst.11 zákona o DPH).

 

Datem uskutečnění zdanitelného plnění u služeb je obecně den jejich poskytnutí nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.

 

Obrat pro registraci k DPH

Zákon o DPH v § 4a definuje, co se pro účely tohoto zákona rozumí obratem.

 

Podle uvedeného ustanovení zákona o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014 se do obratu zahrnují mimo dalšího i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

 

Úplaty za nájem osvobozený podle § 56a, který § 4a zákona o DPH v novém znění neuvádí, se tedy od 1. 1. 2014 zahrnovat nebudou.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference