Tiskoviny v druhé snížené sazbě

 

Generální finanční ředitelství vydalo informace k uplatňování DPH od 1.1.2015 č.j. 1470/15/7100-20116-011695.

 

Zákon o DPH ve své příloze č. 3a pak přímo uvádí, že tištěnými knihami se pro účely DPH rozumí také i knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

 

Obrázkovou knihou pro děti se pak rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. K číselnému kódu 4901 celního sazebníku je třeba uvést, že ne všechny výrobky spadající do tohoto kódu se přesouvají do druhé snížené sazby daně.

 

Druhá snížená sazba daně se uplatní pouze u tištěných knih.

Brožury, letáky, prospekty zůstávají i nadále za splnění zákonných podmínek (zejména rozsahu reklamy) v první snížené sazbě daně.

 

K rozlišení toho, zda jde o knihu či jiný polygrafický výrobek, je možné jako pomocné vodítko využít skutečnost, zda je danému zboží přiděleno ISBN.

Pro účely sazeb daně je v případě knih také irelevantní forma vazby, použitý materiál na desky tohoto výrobku apod., tj. zda jde o měkkou vazbu, lepenou knihu, knihu s tuhou vazbou, knihu v kroužkové vazbě apod.

 

Nicméně v praxi může být někdy problematické rozlišení mezi knihou a brožurou.

 

Ovšem s ohledem na široké spektrum těchto výrobků a kritéria zatřiďování do celního sazebníku, je možné pro prvotní orientaci pouze uvést, že mezi brožury patří zejména různé návody, instrukce, kratší pojednání apod.

Konkrétní případy je nutné řešit individuálně.

 

Podmínky hlavního a vedlejšího plnění.

Co se týká situací, kdy je ke knize doplněno další zboží např. mapa, magnetek, nálepky apod.

Zde je pro účely DPH třeba zohlednit několik aspektů.

Jednak zda nejsou naplněny podmínky hlavního a vedlejšího plnění.

 

Dále nelze odhlédnout od systematiky zatřiďování do celního sazebníku, kdy i „soubor zboží“ může být v jeho světle zatříděn jako jediné zboží, zde tedy kniha.

 

Pokud by tedy nešlo z pohledu celního sazebníku o jediné zboží či nemohl být uplatněn princip hlavního a vedlejšího plnění, bude se při stanovení daně postupovat způsobem uvedeným v § 47 odst. 5 zákona o DPH.

 

Přičemž princip hlavního a vedlejšího plnění resp. jediného souborného plnění spočívá dle judikatury SDEU v tom, že o souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním.

 

Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, ale je prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek.

K danému je pak třeba z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního.

 

Podíl reklamy

Shodně pro všechno vyjmenované zboží musí být splněno, že podíl reklamy nepřesahuje 50%.

Přičemž reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v první snížené sazbě daně zůstávají noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky, letáky apod.

 

Ovšem i pro uplatnění první snížené sazby musí být splněna podmínka, že reklama představuje maximálně 50 % plochy.

 

Pokud tedy knihy, brožury, noviny, časopisy a další polygrafické výrobky obsahují více jak 50% reklamy, tak podléhají základní sazbě daně.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference