Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Dodanění majetku při zrušení registrace

 

Při zrušení registrace je plátce povinen snížit odpočet daně u obchodní majetku dle § 79a zákona o DPH.

 

Jedná se o následující majetek:

  • Drobný hmotný  majetek
  • Nedokončený majetek
  • Investiční majetek
  • Zásoby (dle inventury ke dni registrace)
  • Nevyúčtované zálohy

 

Drobný hmotný majetek

U drobného hmotného majetku je situace nejasná a zákonodárce žádný návod nedává.

Následující řádky berte pouze jako náš názor.

Drobný majetek byl zaúčtován při nákupu rovnou do spotřeby (účet 501) a díky tomu drobný hmotný majetek není evidován jako obchodní majetek v účetnictví. Tím pádem se úprava odpočtu neprovádí.

V případě, že drobný majetek evidujete na účtech třídy 0, tak úpravu odpočtu musíte provést.

 

Nedokončený majetek

Nedokončený majetek je majetek, který ještě nebyl zařazen do používání.

U nedokončeného majetku se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu.

 

Dlouhodobý movitý majetek

Snížení se provede dle § 78a  zákona o DPH.

U tohoto majetku je ochranná lhůta ve výši 5 let.

Podstatou je, že si necháváte DPH ve výši 1/5 uplatněného odpočtu DPH za každý rok používání. Rok zrušení registrace se nepočítá.

 

Vzorec pro výpočet:

Snížení nároku na odpočet = Nárokované DPH * Koeficient

Koeficient = (UNO1 - UNO2) * (Ochranná lhůta - počet let používání) / Ochranná lhůta

 

UNO1 = Ukazatel nároku na odpočet ke dni zrušení registrace (díky zrušení registrace nemáte na odpočet nárok, takže ukazatel je 0).

UNO2 = Ukazatel nároku na odpočet ke dni uplatnění odpočtu  (v případě, že nekrátíte daň je UNO2 = 1. V případě, že daň krátíte, UNO2 je vypočtený koeficient pro krácení DPH).

Ochranná lhůta je u movitého majetku ve výši 5 let.

 

Příklad:

V roce 2010 jsme pořídili movitý majetek a uplatnili jsme nárok na odpočet v plné výši v částce 10.000,-

Rok zrušení registrace Výpočet Koeficient Snížení nároku
2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-0)/5 = 1,0 -10.000,-
2011 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-1)/5 = 0,8 -8.000,-
2012 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-2)/5 = 0,6 -6.000,-
2013 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-3)/5 = 0,4 -4.000,-
2014 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-4)/5 = 0,2 -2.000,-
2015 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-5)/5 = 0 0,-

 

Dlouhodobý nemovitý majetek

U nemovitého majetku se postupuje stejně jako u movitého s jediným rozdílem, že ochranná lhůta je 10 let.

 

Zásoby

U tohoto majetku se vrací nárokované DPH v celé výši která je uvedena na daňovém dokladu.

Jedná se pouze o zásoby, které jsou uvedeny ke dni registrace na skladě.

Pro správný výpočet je nutno vytvořit inventurní soupis zásob.

 

Nevyúčtované zálohy

U nevyúčtovaných záloh se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu.

 

Způsob uplatnění snížení odpočtu

Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně v přiznání za poslední zdaňovací období.

Snížení nároku na odpočet se uvede v přiznání na řádku č. 45 s mínusovým znaménkem.

Na tomto řádku se uvede pouze DPH, základ daně se neuvádí.

 

Doporučený postup pro výpočet

Doporučujeme u investičního majetku vytvořit tabulku v excelu.

    Kód majetku
    Název majetku
    Rok uplatnění odpočtu
    Výše uplatnění odpočtu
    Výpočet

Excelovský soubor se necháme pro případnou kontrolu finančního úřadu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@delfy.cz

Reference