Řetězový obchod

 

Řetězový obchod představuje transakci, kdy v průběhu jedné přepravy zboží dojde nejméně dvakrát k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.

 

Z obchodního hlediska jsou takové struktury velmi oblíbené. Na dodání zboží má prvotní zájem jeho první dodavatel v úvodu takového řetězu, na koupi pak konečný odběratel na konci tohoto řetězu.

Prostřední společnost (nebo více společností) působí pouze v roli jakýchsi prostředníků, bez nichž by z jakéhokoli důvodu transakce přímo mezi prvním dodavatelem a konečným odběratelem nemohla nastat.

Pokud k dodání v rámci podobného řetězu dojde pouze na území jediného státu, nemá taková situace žádný dopad. Zásadního významu však nabývá v situaci, kdy přeprava zboží začíná u prvotního dodavatele v jednom a končí u konečného odběratele v jiném členském státu Evropské unie.

 

Co je přiřazení přepravy

V případě, že je dodání zboží spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou, může být přeprava zboží přiřazena pouze jediné transakci z více transakcí v řadě a tedy pouze tato část transakce tak může být při dodání osvobozena od DPH.

Soudní dvůr totiž opakovaně judikuje, že v řetězci může být přeprava přiřazena pouze jednomu převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník, tj. jenom k jednomu plnění.

 

Příklad:

Máme dodavatele, prostředníka a odběratele.  Zboží dodavatel odeslal přímo odběrateli.

V uvedeném příkladu máme jednu dopravu a 2 transakce (faktury):

  1. dodavatel - prostředník
  2. prostředník - odběratel

 

Přeprava u řetězových obchodů bude od roku 2020 natvrdo přiřazována následovně:

  • Je-li zboží odesíláno nebo přepravováno z jednoho členského státu do jiného členského státu od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava primárně pouze k dodání zprostředkujícímu subjektu, t.j. k plnění mezi prvním dodavatelem a (prvním) prostředníkem.
  • Pokud však prostředník svému (prvnímu) dodavateli sdělil své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu připsat pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem, tj. k plnění mezi prostředníkem a jeho (konečným) odběratelem.

Přeprava v rámci řetězových obchodů bude tedy primárně přiřazena k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem. Pouze ve specifickém případě se přeprava přiřadí až k dodání uskutečněném prostředníkem.

Od roku 2020 se v důsledku výše uvedených pravidle zřejmě v jistých případech odchýlíme od dodacích podmínek INCOTERMS. Zda je toto řešení opravdu šťastné, ukáže až praktická aplikace.

 

Pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Český plátce DPH, dále jen ProstředníkCZ, prodává zboží odběrateli do Německa, který je také plátci DPH, dále jen OdběratelDE

ProstředníkCZ, zboží nakoupí přímo od českého výrobce, plátce DPH, dále jen DodavatelCZ.

Zboží je přepraveno DodavatelemCZ přímo OdběrateliDEv Německu (zboží tedy ProstředníkCZ vůbec nepřepravuje).

V tomto případě, se přeprava musí přiřadit buď k obchodu

  • 1. ProstředníkCZ - OdběratelDE nebo
  • 2. DodavatelCZ - ProstředníkCZ 

 

1. Pokud je přeprava přiřazena k transakci ProstředníkCZ - OdběratelDE, tak ProstředníkoviCZ nevzniká povinnost registrace k DPH v Německu a OdběratelDE dodané zboží přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

Simuluje to situaci, jako kdyby zboží do Německa dodal přímo ProstředníkCZ.

 

2. Pokud je přeprava přiřazena k obchodu DodavatelCZ - ProstředníkCZ, tak vzniká Prostředníkovi CZ povinnost zaregistrovat se v Německu k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Simuluje to situaci, kdy DodavatelCZ doveze zboží do Německa a tam zboží předá ObchodníkoviCZ.  ObchodníkCZ obdržené zboží v rámci Německa předá OdběrateliDE.

 

Bližší info na https://www.behounek.eu/l/dph-u-eu-obchodu-od-roku-2020

 

Příklad

Český prostředník CZ (plátce DPH, ale není registrován na Slovensku) chce dodat zboží odběrateli SK (plátci DPH). Český prostředník toto zboží koupí na Slovensku od slovenského dodavatele SK (rovněž plátce DPH). Tento dodavatel SK dodá zboží přímo odběrateli SK. Zboží tedy neopustí Slovensko.

V daném případě tedy došlo k dodání zboží s místem plnění na Slovensku. Při uplatnění DPH je tak třeba vycházet z právních předpisů platných na Slovensku. Uvedená transakce se českého DPH nijak netýká.

Dodavatel SK vystaví českému prostředníkovi CZ fakturu včetně slovenské daně (místo plnění je na Slovensku). Český prostředník danou fakturu zaúčtuje včetně DPH, bez nároku na odpočet (t.j. o slovenské DPH si zvedne pořizovací cenu zboží).

Český prostředník vystaví slovenskému odběrateli fakturu bez DPH. Na Slovensku není registrován a současně nejde o dodání zboží do jiného členského státu. Na Slovensku tedy vystupuje jako neplátce DPH (za předpokladu, že nepřekročí zákonem stanovený obrat).

Odběratel SK si tedy z této transakce nemůže uplatnit žádné DPH, protože dostane nedaňový doklad (na dokladu český prostředník zvýšil prodejní cenu o neuplatněnou slovenskou DPH).

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference