Tiskoviny

 

Tiskoviny mohou patřit do dvou sazeb DPH.

Kritériem pro správné zařazení je obsah reklamy.

 

Bližší informace vydané Ministerstvem financi nalezenete zde.

 

Tiskoviny se druhou sníženou sazbou (do 50% reklamy)

Zde jsou zařazemy tiskoviny dle Kódu nomenklatury celního sazebníku 4901 - 4905, 4911, 8523.

 

Podle ustanovení přílohy č.3a zákona o DPH, podléhají druhé snížené sazbě daně tiskoviny:

Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud

  •  jsou obsaženy na hmotném nosiči a
  • nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

 

Tiskoviny se základní sazbou (nad 50% reklamy)

DPH se základní sazbou se použije u všech ostatních tiskovin, které nesplňují podmínky druhé snížené sazby.

Jedná se o tiskoviny, které slouží pro propagaci nebo reklamu firmy nebo produktů, nebo které obsahují více než 50 % plochy reklamu. Do této sazby patří např. reklamní katalogy, katalogy zboží a firem, ale také výroční zprávy a to i v případě, že mají přidělené ISBN.

 

Elektronické vydávání knih

§ 47 zákona o DPH:

(6) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.

 

Knihy a knížky

Knihy a knížky (malé knihy) jsou publikace obsahující v podstatě textový materiál jakéhokoliv druhu a vytištěné v kterémkoliv jazyku nebo s libovolnými znaky, včetně slepeckého (Braille) písma nebo těsnopisných znaků.

Patří k nim literární díla všeho druhu, učebnice nebo cvičebnice (včetně vzdělávacích pracovních sešitů (knih) někdy nazývaných psací sešity), též s výukovým textem, který obsahuje otázky nebo úkoly (obvykle s prostorem pro doplňování rukou); technické publikace; knihy jako jsou slovníky, encyklopedie a adresáře (např. telefonní seznamy, včetně "zlatých stránek"); katalogy pro muzea a veřejné knihovny (s výjimkou obchodních katalogů); liturgické knihy jako jsou modlitební knížky a zpěvníky církevních písní (jiné než hudební díla čísla 49.04); dětské knihy (jiné než dětské omalovánky a obkreslovací obrázkové knihy čísla 49.03).

Takovéto knihy mohou být vázány (v papíru nebo s měkkými anebo tuhými deskami) v jednom nebo několika svazcích anebo mohou být zhotoveny ve formě tištěných listů (archů) obsahující celé dílo, anebo celé části, určených pro svázání (vazbu).

Přebaly, přezky, záložky do knih a ostatní drobné příslušenství dodávané s knihami se považují za nedílnou součást knihy.

 

Brožury

Brožury a prospekty jsou publikace skládající se z několika listů určených ke čtení, spojených dohromady (např. sešitím drátkem), nebo nespojených či dokonce jednotlivých volných listů.

Patří sem takové publikace jako kratší vědecké pojednání a monografie, instrukce, návody atd., vydávané vládními orgány či jinými organizacemi, traktáty, texty písní atd.

 

Plocha

Plochou se podle ustanovení přílohy č. 1 zákona o DPH rozumí formát tiskoviny násobený počtem stran tiskoviny.

 

Reklama

Reklama je definována podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění zákona č. 138/2002 Sb., § 1 odst. 1 takto:

(1) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

 

Pro účely aplikace přílohy č. 1 zákona o DPH se za reklamu nepovažuje:

  • a) inzerce subjektů, které nebyly založeny za účelem podnikání (nadace, neziskové organizace apod.) - nejedná se o podporu podnikatelské činnosti
  • b) řádková inzerce, která neobsahuje obchodní firmu, ochrannou známku ani jiné logo inzerenta s výjimkou inzerátů, které obsahují přímou propagaci služeb poskytovaných subjektem .
  • Řádkovou inzercí se rozumí inzerát šířky jednoho tiskového sloupce obsahující pouze text.
  • c) nabídka volných pracovních míst všech subjektů, kromě personálních agentur, u nichž je zprostředkování zaměstnání předmětem podnikání
  • d) vlastní logo vydavatele tiskoviny, vlastní návody, pokyny apod. v této tiskovině uvedené

Letáky a jiné propagační materiály distribuované zároveň s tiskovinou se nezahrnují do plochy tiskoviny ani do plochy reklamy.

 

Vedlejší náklady

Do základu daně při dodání knih, novin a časopisů se kromě vlastní ceny zboží zahrnují všechny vedlejší výdaje, které jsou účtovány příjemci zdanitelného plnění.

K obvyklým vedlejším výdajům zde patří náklady na balení, přepravu, pojištění, což se vztahuje zejména na zasílání knih poštou. Ke knihám a časopisům, které podléhají snížené sazbě DPH ve výši 10%, se však často přikládají CD nebo DVD, u kterých sníženou sazbu uplatnit nemůžeme.

Ministerstvo financí však ve svém výkladu připouští, že pokud přiložené CD nebo DVD obsahuje doplňující informace k obsahu knihy či brožury a nejedná se o samostatně prodejný nosič, je možné u celé dodávky takového kompletu (kniha, brožura + CD či DVD) uplatnit sníženou sazbu daně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference