Prodej nemovitosti


Při prodeji bytu, rodinného domu nebo pozemku dosahuje poplatník příjmů, které patří mezi příjmy zdanitelné.

V některých případech je tento prodej od daně z příjmů osvobozen.

 

Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti je podmíněno (§ 4 zákona o daních z příjmů):

 • prodávající měl bydliště v nemovitosti (rodinném domu, bytu, včetně souvisejícího pozemku) nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
 • prodávající měl bydliště v nemovitosti bezprostředně před prodejem, ale po dobu kratší než 2 roky, ale získané prostředky jsou využity na uspokojení bytové potřeby dle § 15 odst. 3 ZDP
 • doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla dobu 5 let (např. příjem z prodeje chaty, pozemku)


V případě zdědění nemovitosti v přímé řadě nebo mezi manžely, se do 5 leté doby započítává i doba po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel (zákon o daních z příjmů, §4, odst.1, písmeno b).

Osvobození se nevztahuje na příjmy z bytů a rodinných domů, které byly zařazeny do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení (resp. do 5 let u ostatních nemovitostí).

 

Bydliště

Bydliště není trvalý pobyt. Zákon o daních z příjmů, §2, odst.4, definuje bydliště následovně:

"Bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník daně stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat".

 

Bydliště lze prokázat trvalým pobytem, fakturami na plyn, elektřinu, telefon, nebo i svědectvím lidí.

Prokazování přichází v úvahu až na základě výzvy správce daně (§ 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků), neboť příjmy osvobozené od daně se v daňovém přiznání neuvádí (§ 38g odst. 3 zákona o daních z příjmů).

 

Bytová potřeba

Bytovými potřebami se podle § 15, odst. 3  Zákona o daních z příjmů rozumí:

 • a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby,
 • b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
 • c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
 • d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
 • e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,
 • f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
 • g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
 • h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).


Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo její část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a nebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.


Základ daně

Podle § 10 zákona je dílčím základem daně příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

 

Příjmy

Příjmy z prodeje nemovitosti patří mezi ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů.

 

Výdaje

Příklad uznatelných výdajů:

 • pořizovací cena
 • zaplacená daň z převodu nemovitosti
 • poplatky za notáře a právníka
 • znalecký posudek
 • náklady na údržbu
 • náklady vedoucí ke zvýšení hodnoty reality, jakou jsou např. náklady na rekonstrukci, apod.

Pokud se jedná o nemovitost nabytou dědictvím nebo darem, výdajem (pořizovací cenou) bude cena zjištěná pro účely daně dědické nebo darovací.


Daňové přiznání

Pokud se nejedná o osvobození od daně, je povinnost podat podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v souvislosti s prodejem nemovitosti.

Zde platí obecná pravidla pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, není tedy povinnost podávat daňové přiznání bezprostředně po prodeji.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference