Sleva na manželku (manžela)

 

Nárok na daňovou slevu na manželku má manžel, jestliže rozhodné vlastní příjmy manželky za rok nepřesáhly 68.000 Kč.

Druhou podmínkou je, že manželka (manžel) žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

 

Výše slevy

Daňová sleva na manželku činí 24.840

V případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje dvojnásobně vysoká daňová sleva.

 

Započitatelné příjmy

Mezi vlastní příjmy manželky se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu. 

Do vlastních příjmů se počítá např..

 • příjmy ze zaměstnání (hrubá mzda)
 • příjmy z podnikání (hrubý příjem)
 • dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění:
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
  • Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)
  • Dlouhodobé ošetřovné
 • státní důchod,
 • podpora v nezaměstnanosti
 • ...

 

Nezapočitatelné příjmy

 Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory:
  • přídavek na dítě
  • rodičovský příspěvek
  • příspěvek na bydlení
  • porodné
  • pohřebné
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

 

Počet měsíců

V daňovém přiznání však se počítají se pouze měsíce, kdy k 1. dni v měsíci trvalo manželství.

V případě, že maželství vzniklo v průběhu roku, tak se uplatní sleva v poměrné výši.

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů, § 35ba, odst.1, písmeno b):

b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

 

Vzor pro čestné prohlášení

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pan/paní      ……………………….………

rodné číslo: ………………………………

Bydliště:        …………………………………………………………………..

 

prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období 20….. neměl/a vlastní příjem přesahující částku uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (68 000 Kč).

 

V…………………………..             dne………………………………….

 

Podpis: …………………………

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference