Podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 

V případě, že chcete vyplnit daňové přiznání, zašleme Vám daný dotazník emailem, který vyplníte.

Pokud máme plnou moc pro podání přiznání, potřebujeme všechna případná potvrzení naskenovat a zaslat.

Pokud si přiznání budete podávat sami, přílohy posílat nemusíte (přiznání Vám pošleme v pdf, které si vytisknete a spolu s přílohami odevzdáte na FÚ).

 

1. Základní údaje

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ):

Rodné číslo:

DIČ (pokud máte):

Finanční úřad pod který patříte:

Email poplatníka:

Telefon poplatníka:

Bankovní účet poplatníka:

 

Finanční úřad, pod který patříte (stačí zadat Vaše PSČ), naleznete zde.

 

2. Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

Mám příjmy ze zaměstnání: ANO NE

Údaje se čerpají z Potvrzení o zdanitelných příjmech, které Vám vystaví zaměstnavatel.

V případě více zaměstnání (potvrzení) částky sečtěte.

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti:

Řádek 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti:

Řádek 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů:

Řádek 12. Záloha na daň z příjmů:

Řádek 13. Úhrn vyplacených daňových bonusů:

Počet zaměstnavatelů (potvrzení) v daném roce:

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce:

Řádek 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti:

Řádek 2. Příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna:

Řádek 3. Úhrn povinného pojistného z příjmů...:

Řádek 4. Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou...

Počet zaměstnavatelů (potvrzení) v daném roce:


Bližší informace naleznete zde.

 

3. Příjmy z podnikání

Mám příjmy z podnikání: ANO NE

Podnikání trvalo v daném roce celý kalendářní rok: ANO NE

V případě, že nikoliv, napište datum zahájení podnikání:

V jakých měsících se jednalo o hlavní činnost (např. 1 až 12 nebo 0):

V jakých měsících se jednalo o vedlejší činnost (např. 1 až 12 nebo 0):

V případě, že se jednalo o činnost vedlejší, napište důvod (např. zaměstnání):

 

V příštím roce budu mít podnikání jako hlavní činnost: ANO NE

 

3.1. Příjmy a výdaje

Do příjmů a výdajů se zahrnují pouze částky, které jste v daném roce skutečně obdrželi.

Není to tedy součet např. vydaných (přijatých) faktur v daném roce, ale součet všech přijatých (zaplacených) částek v daném roce (včetně úhrad faktur z minulých let).

 

Daňová evidence

Následující položky vyplňte v okamžiku, kdy vedete daňovou evidenci.

Předmět podnikání:

Příjmy za daný rok:

Výdaje za daný rok:

 

Paušální výdaje

Následující položky vyplňte v okamžiku, kdy uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů.

Pokud máte více předmětů podnikání a chcete uplatňovat paušál, tak údaje vyplňte pro každý předmět zvlášť.

 

Předmět podnikání:

Příjmy za daný rok:

Procento paušálních výdajů:

Bližší informace pro paušální výdaje nalezneze zde.

 

3.2. Zálohy na daň z příjmů

V případě, že platíte zálohy na daň z příjmů, vyplňte kolik jste skutečně zaplatili:
Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání (viz § 38a odst. 1 zákona o daních z příjmů).

V případě, že jste zálohy neplatili, napište nulu.

Zaplacené zálohy na daň z přijmů (řádek přiznání 85):

 

3.3 Zdravotní pojištění

Název zdravotní pojišťovny:

Výši zaplacených záloh zjistíte na tiskopisu Přehled plateb, který Vám zaslala příslušná zdravotní pojišťovna.

Každá pojišťovna má tiskopis jiný, takže uvádíme seznam, kde danou částku naleznete:

  • Všeobecná pojišťovna: řádek Zůstatek, sloupec stav účtu
  • Pojišťovna ministerstva vnitra: Součet plateb pojistného [POJ]

Zaplacené zálohy na zdravotní pojištění ve výši:

Bližší informace naleznete zde.

 

3.4. Sociální pojištění

Chci se přihlásit k nemocenskému pojištění: ANO NE

Výši zaplacených záloh zjistíte na tiskopise Inventura pohledávek, které Vám zaslala Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Úhrn plateb na zálohách na pojistné na DP:

Bližší informace naleznete zde.

 

4. Ostatní příjmy

V případě, že máte ostatní příjmy (vyjma zaměstnání nebo podnikání), tak je slovně popište.

 

5. Slevy na dani

Vyplňte, které slevy uplatňujete.

 

Sleva na dítě

Uplatňuji: ANO NE

V případě, že uplatňujete slevu na děti, vyplňte:

Jméno a Příjmení,   Rodné číslo,   Počet měsíců uplatnění slevy:

 

V případě uplatnění je nutno dodat Potvrzení manželky (manžela), že si neuplatňuje slevu na děti (při prvním uplatnění rodný list)

V případě zletilých dětí je nutno dodat potvrzení o studiu.

Bližší informace naleznete zde.

 

Školkovné

Uplatňuji: ANO NE

Bližší informace naleznete zde.

V případě uplatnění je nutno dodat Potvrzení o zaplaceném školkovném.

 

Sleva na manželku

Uplatňuji: ANO NE

V případě, že manželka (manžel) nedosáhla rozhodného příjmu 68.000,- Kč, je nutno dodat čestné prohlášení.

Bližší informace naleznete zde.

 

Úroky z hypotéky

Uplatňuji: ANO NE

Výše úroků:

Počet měsíců:

V případě uplatnění, je nutno dodat Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky (při prvním uplatnění smlouvu a listu vlastnictví)

Bližší informace naleznete zde.

 

Penzijní pojištění

Uplatňuji: ANO NE

V případě uplatnění, je nutno dodat Potvrzení o zaplaceném penzijním (při prvním uplatnění smlouvu)

Bližší informace naleznete zde.

 

Životní pojištění

Uplatňuji: ANO NE

V případě uplatnění, je nutno dodat Potvrzení o zaplaceném životním pojištění (při prvním uplatnění smlouvu)

Bližší informace naleznete zde.

 

Bezplatné darování krve nebo kostní dřeně

Uplatňuji: ANO NE

Počet odběrů:

Typ odběru: Krev Kostní dřeň

V případě, že jste darovali krev nebo kostní dřeň, tak se potvrzení o darování přikládá k daňovému přiznání.

Bližší informace naleznete zde.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference